607 362 283

Podłączanie budynków do szamb i oczyszczalni ścieków

Jeżeli nie mamy możliwości podłączenia instalacji kanalizacyjnej do sieci zewnętrznej, ścieki bytowo-gospodarcze odprowadza się do bezodpływowych zbiorników zwanych szambami lub do przydomowych oczyszczalni ścieków. Nie powinny do nich trafiać wody opadowe, powierzchniowe (z dachów, powierzchni utwardzonych itp.), woda z basenów i innych zbiorników oraz substancje chemiczne.

Bezodpływowe zbiorniki wykonuje się z betonu, plastiku lub żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym, natomiast przydomowe oczyszczalnie z plastiku i żywicy.

Przed doborem rodzaju zbiornika należy rozpatrzeć następujące aspekty:

– liczbę stałych mieszkańców. Przyjmuje się, że ilość zanieczyszczeń odprowadzanych z gospodarstw domowych jest równa ilości zużytej wody.

– metraż działki. Odległości jakie należy zachować przy montażu przydomowych oczyszczalni ścieków:

  • 30m od studni do najbliżej położonej nitki drenażu,
  • 15m od studni do osadnika,
  • 3m od budynku,
  • 2m od granicy działki,
  • 3m od drzew i dużych krzewów,
  • 1,5m od rurociągów i gazociągów,
  • 0,8m od kabli energetycznych,
  • 0,5m od kabli telekomunikacyjnych,
  • nie należy budować takiego systemu na terenach okresowo zalewowych.

Istnieją dodatkowe ograniczenia narzucone na tego typu systemy, które wymagają aby zachowana została odległość 1,5 m-2,0 m pomiędzy poszczególnymi nitkami drenażu. Równie ważne jest, aby maksymalna długość jednej nitki drenażu wynosiła 20 m – 25 m. Przyjmuje się także, że na jednego użytkownika powinno być 12m-14m drenażu. W przypadku gdy mamy większą liczbę mieszkańców zwiększamy ilość nitek drenażu lub je wydłużamy.

– typ gruntu – decyduje o możliwości rozsączania w nim zanieczyszczeń.

– poziom wód gruntowych – 1,5 m od dolnej ścianki rury drenażowej.